M TRAINING

ฝึกอบรม ธุรกิจ และ กฎหมาย

วิทยากรอิสระ 4 ปริญญา MBA., BBA., B.Engineer, B.Law,
[Certificate of English, Tourist Guide, Spa, Web & Ecommerce]
ประสบการณ์บริหารธุรกิจเอกชนและสอน กว่า 30 ปี

บริการฝึกอบรมทั่วประเทศ
เรื่อง การเจรจาต่อรองธุรกิจ การพูดในที่ชุมชน
การตลาด การขาย แผนธุรกิจ การทำงานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง
การตลาดดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำเว็บไซต์
จิตภาษา (NLP) กฎหมาย PDPA พรบ.คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ปรึกษาธุรกิจ (Business Consultation) เขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)

มัคคุเทศก์อิสระ (ภาษาอังกฤษ) ผู้นำเที่ยว (Tour Leader) ต่างประเทศ

ทนายมงคล ธุรกิจ และ กฎหมาย

ATTORNEY MONGKOL Business and Law

บริการกฎหมาย ทนายความ ปรึกษากฎหมาย ร่างสัญญา
รับรองลายเซ็น (Notary Public) จดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ฯลฯ

I value one thing above all: INTEGRITY

[Thai - English speaking lawyer]

ทำไมควรเลือกเรา ?

เราเป็นผู้มีความรู้ และ ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจอย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ของ วศ.ทค.มงคล ตันติสุขุมาล ซึ่งจบการศึกษา 4 ปริญญา คือ ปริญาโทบริหารธุรกิจ (MBA.) ปริญญาตรี การตลาด กฎหมาย และ วิศวกรรมไฟฟ้า อีกทั้งผ่านการอบรมระดับประกาศนียบัตรอีกหลายด้านรวมกว่า 60 ใบ เช่น ภาษาอังกฤษ การทำเว็บไซต์ การตลาดดิจิทัล การขายออนไลน์ กฎหมายต่างๆ เป็นต้น บริการโดยทนายความ วิศวกร ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนกระทรวงการคลัง และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่มี ทำให้สามารถสนับสนุน ส่งเสริมธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามค่านิยมของเรา คือ "ซื่อสัตย์ จริงใจ รับผิดชอบ"

ให้เราช่วยส่งเสริมคุณ

เราพร้อมช่วยคุณพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล และ บุคลากรในองค์กร ทั้งด้านธุรกิจ การตลาดดิจิทัล และ กฎหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ทำให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจ และ ใช้ชีวิตได้อย่างดี และ มีความสุข โดยมีผู้ช่วยทางธุรกิจที่คุณวางใจได้ เรายังให้บริการด้านกฎหมายโดยทนายความรับอนุญาต เช่น ว่าความ ร่างสัญญา ตรวจสัญญา รับรองลายมือชื่อเอกสาร จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ทำพินัยกรรม เป็นต้น รวมทั้งมีบริการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจและกฎหมายให้ธุรกิจเอกชน สามารถประชุมออนไลน์ หรือ เดินทางได้ทั่วประเทศ ตามภารกิจงาน

เราช่วยคุณฝึกอบรมพนักงาน และ เพิ่มศักยภาพคุณ

เราให้บริการด้านการฝึกอบรมธุรกิจ การตลาด การตลาดดิจิทัล และ กฎหมาย ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานในองค์กร และ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ 
โดยวิทยากร ผู้มีความรู้ทั้งด้าน ธุรกิจ กฎหมาย และ ไอที มีประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปี เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้องค์กรหลายแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน
(บริการทั่วประเทศ)

หัวข้อที่ให้บริการฝึกอบรม เช่น
 – การเจรจาต่อรอง (Negotiation)
 – การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
 – การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Managment)

 – การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking)
 – การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)
 – การตลาด (Marketing Strategies)
 – การขาย (Selling)
 – การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
 – การเขียนและการตอบคำถามในสื่อออนไลน์
    (Online Medias Writing and Answers)
– จิตภาษา (NLP: Neuro Linguistic Programming)
 
– กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 
– ฯลฯ

Meng

Typically replies within a day

Hello, Welcome to the site. Please click below button for phone call. Service available in Thailand. Please call between 9:00 am.-16:00 pm. Phone numer in Thailand (+66) (0) 817168711 Thanks.

Powered by WpChatPlugins
error: Content is protected !!