เกี่ยวกับเรา (About)

เราให้บริการด้าน กฎหมาย การฝึกอบรมธุรกิจ และ การตลาดดิจิทัล ทั่วประเทศ

บริหารงาน โดย วศ.ทค.มงคล ตันติสุขุมาล ซึ่งเป็นผู้บริหารธุรกิจเอกชนมายาวนาน เป็น ทนายความ วิศวกร วิทยากร และ ที่ปรึกษาธุรกิจ ในคนเดียวกัน จบการศึกษา 4 ปริญญา คือ ปริญญาโททางด้าน บริหารธุรกิจ (MBA.) ปริญญาตรี 3 ใบ ได้แก่ กฎหมาย (B.Law) บริหารธุรกิจ (BBA.) และ วิศวกรรมไฟฟ้า (B.Eng.) อีกทั้งยังจบ ประกาศนียบัตร ทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ (Certification of Business English) การพัฒนาเว็บไซต์ (Web Builder and Design) การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecommerce) ธุรกิจท่องเที่ยว (Travel Consultant & Tour Leader) และ อื่นๆ รวมแล้วกว่า 60 ใบ

มีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจเอกชนมานานกว่า 30 ปี ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น วิศวกรระบบ (System Engineer) วิศวกรโครงการ (Project Engineer) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด (Marketing Specialist) ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) ก่อนจะมาเป็น วิทยากรอิสระ (Trainer) ที่ปรึกษาอิสระ (Consultant) และ ทนายความ (Lawyer) เพื่อนำประสบการณ์อันยาวนาน มาถ่ายทอดและให้บริการแก่บุคลากรในบริษัทต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และ ผู้สนใจทั่วไป 

สำนักงานกฎหมาย “ทนายมงคล ธุรกิจ และ กฎหมาย ATTORNEY MONGKOL Business and Law” เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ ประสบการณ์แบบองค์รวม และ ทักษะหลายด้าน (Multiple Skills) ดังกล่าว มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจของลูกค้า เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน เจ้าของธุรกิจ บริษัท และ องค์กรต่าง ๆ ในด้าน กฎหมาย การบริหาร การตลาด การตลาดดิจิทัล และ การฝึกอบรมบุคลากรภายในองค์กร อย่างครบครัน เพื่อทำให้ธุรกิจของท่านดำเนินงานไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และ มีประสิทธิผลสูง อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงในด้านธุรกิจและกฎหมายให้กับท่านได้ เนื่องจากเราเป็นผู้มีความรู้ และ ประสบการณ์ทั้งด้าน ธุรกิจ และ กฎหมาย ในที่เดียวกัน

เราจะช่วยธุรกิจของท่าน โดย สามารถช่วยดูแลงานด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด การตลาดดิจิทัล และ การฝึกอบรม อันจะทำให้ท่านสามารถลดความเสี่ยง เพิ่มความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้วยตนเองในหลาย ๆ เรื่อง โดยมอบความไว้วางใจให้กับเรา เพื่อที่จะให้เรามีส่วนช่วยสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของท่าน 

สำหรับบุคคลทั่วไป และ องค์กรต่างๆ เราให้บริการในด้านการเป็น ทนายความ ว่าความใน คดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภค รับรองลายมือชื่อ และ เอกสาร ร่างสัญญา ตรวจสัญญา ทำพินัยกรรม ออกจดหมายติดตามทวงถามหนี้ จดทะเบียนพาณิชย์ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และ ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจและกฎหมาย เราเป็นที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนกระทรวงการคลังทำให้ท่านมั่นใจได้ถึงความมีตัวตนและเชื่อถือได้ เรายังรับเป็นหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) ที่มีใบอนุญาต พาท่องเที่ยวหรือดูงานทั้งในและต่างประเทศ 

เรายังทำงานร่วมกับ ทนายความ วิทยากร และ ที่ปรึกษา ผู้มากความรู้ และ ประสบการณ์ อีกหลายท่านจากทั่วประเทศไทย

ดังความตั้งใจที่ว่า “ความสำเร็จของท่าน คือ งานของเรา” ด้วยความยึดมั่นใน “ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และ จริงใจ”

ติดต่อ โทร 0817168711  Line = @zru5884r  Email: mingbiz@gmail.com

ติดตามเฟสบุ๊ค

Meng

Typically replies within a day

Hello, Welcome to the site. Please click below button for phone call. Service available in Thailand. Please call between 9:00 am.-16:00 pm. Phone numer in Thailand (+66) (0) 817168711 Thanks.

Powered by WpChatPlugins
error: Content is protected !!